കുടുംബജീവിതത്തിൽ ക്ഷമയുടെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ

കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ക്ഷമയുടെ ബാലപാഠങ്ങൾ നാം പഠിക്കുന്നത്. സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ് ചത്വരത്തിൽ തടിച്ച് കൂടിയ ജനത്തോട്

കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഭക്ഷണസമയത്ത് ടി .വി യും സമാർട്ട് ഫോണും…

കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക്‌ ഊർജ്ജം ലഭിക്കുന്നിടമാണ് ഭക്ഷണമേശയെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ

ജോലി ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശ്രമിക്കുവാനു മുള്ള അവകാശവും ഉണ്ട് :…

നവംബർ 7 ന് സെൻറ് പീറ്റേഴ്‌സ് സ്‌ക്വറിൽ വച്ച് ഇറ്റാലിയൻ നാഷണൽ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യുട്ടിലെ തൊഴിലാളികളെ

“വിശ്രമവും ആഘോഷവും കുടുംബജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യം” – ഫ്രാൻസിസ്…

വിശ്രമവും ജീവിതവും കുടുംബജീവിതത്തിലെ അത്യാവശ്യ ഘടകങ്ങളാണെന്നു ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ. കുടുംബജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള

“രോഗിയായ കുടുംബാംഗത്തെ ശുശ്രുഷിക്കുന്നയാളാണ് ഹീറോ ” – ഫ്രാൻസിസ്…

കുടുംബങ്ങളിൽ ആരാലും അറിയപ്പെടാതെ നടക്കുന്ന ഹീറോയിസത്തെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പാ പ്രശംസിച്ചു. കുടുംബത്തിൽ രോഗികളായി

പെൺകുട്ടികളെ ദൈവവിളിക്കനുസൃതമായി വളർത്തണമെന്ന് പാപ്പ

ദൈവത്തിനെതിരായി ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രത്യയശാ സ്ത്രങ്ങളും സ്ത്രീകളെ തരംതാഴ്ത്തിക്കാണുന്ന ഇന്നത്തെ ലോകപ്രവണതകളെല്ലാം

കുട്ടികളോടുള്ള നമ്മുടെ ചുമതലകളെക്കുറിച്ച്‌ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ

"ജന്മം നൽകി ഈ ലോകത്തേക്ക് കുഞ്ഞുമക്കളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ നാം അവർക്ക് ചില വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുകയാണു ചെയ്യുന്നത്".ഈ

“വിശ്രമവും ആഘോഷവും കുടുംബജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യം” – ഫ്രാൻസിസ്…

വിശ്രമവും ജീവിതവും കുടുംബജീവിതത്തിലെ അത്യാവശ്യ ഘടകങ്ങളാണെന്നു ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ. കുടുംബജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള