എന്റെ കുഞ്ഞേ നിന്റെ ബലഹീനതകളോർത്തു ആകുലപ്പെട്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവയെല്ലാം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇറക്കിവച്ചു നീ ആശ്വസിക്കുക. എല്ലാം ഞാൻ ക്രമീകരിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുക. നിന്നെത്തന്നെ പരിത്യജിക്കുക. നിനക്ക് കാര്യമായി ഒന്നും അറിവില്ലാത്ത സ്വർഗം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഓർത്തു , ഓർത്തു
Read More...

ദൈവാത്മാവിനാൽ നിറയാൻ

ഫിലിസ്ത്യരുടെ കാലത്തു ഇരുപതു വര്ഷം സാംസൺ ഇസ്രായേലിൽ ന്യായാധിപനായിരുന്നു (ന്യായ. 15:20). ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിച്ച കാലമത്രയും അവനിൽ ആത്മാവ് ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു; അവൻ അജയ്യനുമായിരുന്നു. തന്റെ പ്രഥമ ഭാര്യയെ അവളുടെ പിതാവ്
Read More...

വെളിപ്പെടുത്തണം

വിശ്വാസിയുടെ പരിശുദ്ധമാതാവാണ്‌ സഭ. ഈ മാതാവ് വിശ്വസിക്കുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും സൃഷ്ടപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആദികാരണവും പരമാന്ത്യവും ദൈവമാണെന്നാണ്. ആദിയിൽ സർവശക്തനായ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും ( സർവവും ) സൃഷ്ട്ടിച്ചു. (ഉല്പ . 1 :1 ) എന്ന ആമുഖ
Read More...

എന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

എന്റെ കുഞ്ഞേ, ദൈവം തന്റെ അനുഗ്രഹം നിനക്ക് നൽകുന്നതിനായി, നീ എന്നെ മുറുകെ പിടിക്കുക. കൂടുതലായി എന്റെ ഹൃദയത്തിലായിരിക്കുകയും നിന്നെ സദാ നയിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുകയും ചെയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നിന്നെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യവും നീ
Read More...

ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ ആവസിക്കാൻ

ദാൻ വംശജനായ മനോവയുടെ ഭാര്യ വന്ധ്യയിരുന്നു. കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപെട്ടു അവളോട് പറഞ്ഞു: "വന്ധ്യയായ .... നീ ഗർഭം ധരിച്ചു ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും... അവന്റെ തലയിൽ ഷൗര കത്തി തൊടരുത്. ജനനം മുതൽ അവൻ ദൈവത്തിനു നാസിർ വൃതക്കാരനായിരിക്കും.
Read More...

എളിയവരെയും ചെറിയവരെയും

എന്റെ കുഞ്ഞേ, നിനക്ക് യാതൊരു അവകാശവുമില്ലെന്നു നീ കരുതുമ്പോഴും ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ പാദത്തിങ്കലേക്കു കൊണ്ടുവരുന്നു. ഈ ലോകത്തിലെ ശക്തരും അഹങ്കാരികളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നോ? അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ യോഗ്യരെന്നു അവർ കരുതുന്നവരെ മാത്രമേ അവർ
Read More...

വ്യക്തിതോടു കൂടിയ അസ്തിത്വം

സത്യം, സൗന്ദര്യം ഇവയോടുള്ള താത്പര്യം ധാർമിക നന്മയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം, സ്വാതന്ത്ര്യം, മനസാക്ഷിയുടെ സ്വരം, അനന്തതയ്ക്കും സൗഭാഗ്യത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹം ഇവ മനുഷ്യന് കൈമുതലാണ്. മനുഷ്യൻ സ്വയം സംവഹിക്കുന്ന നിത്യതയുടെ ബീജം, ഭൗതിക
Read More...

എല്ലാറ്റിനെയും വെല്ലുന്ന…

"എന്നാൽ, സിയോൺ പറഞ്ഞു: കർത്താവു എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു; എന്റെ കർത്താവു എന്നെ മറന്നുകളഞ്ഞു" (ഏശയ്യ 49:14). സീയോന്റെ (ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ചിലപ്പോഴെല്ലാമുള്ള) രോദനമാണ് ഇത്. ഏശയ്യ 43:1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ, കർത്താവു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതാണ് "യാക്കോബേ
Read More...

മടുപ്പു തോന്നരുത്

പ്രിയ കുഞ്ഞേ, സക്രാരിയിൽ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന എന്റെ മകന്റെ സവിധേ വരാൻ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അവിടെ അവനെ സ്നേഹിക്കുക. കാരണം, അവിടെയാണ് അവൻ ഏറ്റവും ഉപേക്ഷിക്കപെട്ടവനും അപമാനിതനും ആയിരിക്കുന്നത്. സ്വർഗ്ഗത്തോട് അടുത്തുവരാൻ ഞാൻ നിന്നെ
Read More...

സമാധാനമായിരിക്കുക

പ്രിയ കുഞ്ഞേ, എനിക്ക് സഹിക്കേണ്ടിവരുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു നീ ഒരിക്കലും ആകുലപ്പെടരുത്. എന്താണ് ചെയേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. എല്ലാം എനിക്ക് വിട്ടുതരിക. എന്നിട്ടു സമാധാനമായിരിക്കുക. നീ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഇത് എത്രയോ അത്ഭുതകരമാണ്.
Read More...

അനവദ്യസുന്ദരൻ

ദൈവത്തിന്റെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപെട്ടവനാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും. അവിടുത്തെ അറിഞ്ഞു സ്നേഹിച്ചു അവിടുത്തെ പ്രമാണങ്ങളനുസരിച്ചു ജീവിച്ചു ദൈവത്തെ പ്രാപിക്കുകയാണ് അവന്റെ പ്രഥമ കടമ. അവൻ ദൈവാന്വേഷിയുമാണ്. ദൈവത്തെ അറിയാൻ ചില മാര്ഗങ്ങള് അവൻ
Read More...

എരിഞ്ഞു ചാമ്പലായില്ല

"അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെകൂടെ വരണമേ" എന്ന് അപേക്ഷിച്ച മോശയോട് കർത്താവു പറയുന്നു: "ഇതാ ഞാനൊരു ഉടമ്പടി ചെയുന്നു ലോകത്തിലൊരിടത്തും ഒരു ജനതയുടെ ഇടയിലും നടന്നിട്ടില്ലാത്ത തരം അത്ഭുതങ്ങൾ നിന്റെ ജനത്തിന്റെ (ഇസ്രായേൽ) മുൻപിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും. നിന്റെ
Read More...

ആകുലതകൾ എന്റെയടുക്കൽ കൊണ്ടുവരിക

പ്രിയ കുഞ്ഞേ, നീ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി. അതെ! വളരെ വൈകിയാണ് ഞാനിന്നും നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നതു. ഓരോ ദിവസത്തെയും കൊച്ചു കൊച്ചു ആകുലതകൾ എന്റെ പക്കൽ കൊണ്ടുവരിക. തന്റെ സ്‌നേഹപൂർവമായ പരിപാലനയ്ക്കും നിനക്ക് ആശ്വാസം പകരം എന്നെ
Read More...

അങ്ങിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതുവരെ!

ദൈവത്തെ വിസ്മരിക്കുവാനും നിരസിക്കുവാനും ഒരുവന് കഴിഞ്ഞെന്നുവരാം. എങ്കിലും, ജീവനും (നിത്യജീവൻ, സ്വർഗം) സൗഭാഗ്യവും കണ്ടെത്തുന്നതിന് തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് ഓരോ മനുഷ്യനെയും സ്നേഹസമന്വിതം സദാ വിളിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ദൈവം വിരമിക്കുന്നില്ല.
Read More...

നന്ദിപ്രകാശനത്തിന്റെ അനിവാര്യത

കര്‍ത്താവിനു നന്ദിപറയുവിന്‍, അവിടുത്തെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവിന്‍, ജനതകളുടെയിടയില്‍ അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തികള്‍ പ്രഘോഷിക്കുവിന്‍.പാടുവിന്‍, അവിടുത്തേക്കുസ്തുതി പാടുവിന്‍, അവിടുത്തെ അദ്ഭുതപ്രവൃത്തികളെ പ്രകീര്‍ത്തിക്കുവിന്‍.അവിടുത്തെ
Read More...

ആകുലതകൾ എന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുക

എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞേ, ഞാൻ നിന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. യാതൊന്നിനെയും ഭയപ്പെടേണ്ട. നിരാശയിൽ നിപതിക്കാനുള്ള നിന്റെ ഏറ്റം അടുത്ത പ്രലോഭനത്തെപോലും എന്റെ സ്നേഹം പുണരുന്നുണ്ട്‌. വളരെയേറെ കൃപകൾ നിനക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്റെ തിരുസുതൻ
Read More...

Nearer than you are to yourself

ചരിത്രത്തിലുടനീളം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു മഹാസത്യമാണ് മനുഷ്യന്റെ ദൈവാന്വേഷണം. ഇത് അവനിലുള്ള ആത്മദാഹത്തിന്റെ ആവിഷ്ക്കാരം തന്നെയാണ്. മതാത്മക വിശ്വാസങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥനകൾ, ബലികൾ, ആരാധന അനുഷ്ട്ടാനങ്ങൾ, ധ്യാനങ്ങൾ ആദിയായവയിലൂടെയാണ് ഈ
Read More...

ഇമ്മാനുവേൽ

ഈജിപ്തിൽ അടിമത്തത്തിൽ കഴിയുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനം. ഈ ജനത്തിന്റെ അന്തമില്ലാത്ത, അനുദിനം വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ക്ലേശങ്ങൾ ദൈവം കണ്ടു. മേല്നോട്ടക്കാരുടെ ക്രൂരത മൂലം അവരിൽ നിന്നുയർന്ന ദീനരോദനം അവിടുന്ന് കേട്ടു. "അവരുടെ യാതനകൾ ഞാൻ അറിയുന്നു.
Read More...

സംതൃപ്തിയുടെ ഉറവിടം

നീർച്ചാൽ തേടുന്ന മാൻപേടയെപ്പോലെദൈവമേ എന്റെ ഹൃദയം അങ്ങയെ തേടുന്നു.എന്റെ ഹൃദയം ദൈവത്തിനായി ദാഹിക്കുന്നു.ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിനായി വേണ്ടിത്തന്നെ. ദൈവത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ദാഹം മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന സത്യമാണ് സങ്കി.
Read More...

ആഴം ആഴത്തെ വിളിക്കുന്നു, ആഴം പ്രത്യുത്തരിക്കുന്നു

ക്രൈസ്തവ ജീവിതം വിശ്വസത്തിലധിഷ്ഠിതമാണ്. നല്ല ദൈവം തന്നെതന്നെ മനുഷ്യന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അവിടുന്ന് അവനു സ്വയം ദാനം ചെയുന്നു. സ്വജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്‌ഷ്യം അന്വേഷിക്കുന്ന അതി സമ്പുഷ്ട്ടമായ പ്രകാശം ദൈവം അവനു നൽകുന്നു. എല്ലാം തനിക്കായി
Read More...

പരിധിയില്ലാത്ത സന്തോഷം

എന്റെ അരുമയായ കുഞ്ഞേ, നിനക്ക് നല്കാൻ നിരവധി കൃപകൾ എന്റെ പക്കലുണ്ട്. പക്ഷെ, നീ ആവശ്യപ്പെടണം. നിന്റെ കുഞ്ഞാത്മാവിനെ നീ എനിക്കായി തുറക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടിവരുന്നു. എന്നാൽ അധികകാലം അവയെ അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാൻ
Read More...

Mariology

ഭാരപ്പെടരുത്

എന്റെ കുഞ്ഞേ നിന്റെ ബലഹീനതകളോർത്തു ആകുലപ്പെട്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവയെല്ലാം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ

എളിയവരെയും ചെറിയവരെയും

എന്റെ കുഞ്ഞേ, നിനക്ക് യാതൊരു അവകാശവുമില്ലെന്നു നീ കരുതുമ്പോഴും ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ പാദത്തിങ്കലേക്കു കൊണ്ടുവരുന്നു. ഈ

ആകുലതകൾ എന്റെയടുക്കൽ കൊണ്ടുവരിക

പ്രിയ കുഞ്ഞേ, നീ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി. അതെ! വളരെ വൈകിയാണ് ഞാനിന്നും നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നതു. ഓരോ ദിവസത്തെയും കൊച്ചു

ANECDOTES

അഭേദ്യമാം വിധം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

സഭയുടെ മുഴുവൻ ജീവിതവുമായി അഭേദ്യമാംവിധം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് മതബോധനം. അവളുടെ ആന്തരിക വളർച്ചയും

എപ്പോഴും താങ്ങും തണലുമായി തമ്പുരാൻ

വലിയ പ്രതിസന്ധികളെ യഥാർത്ഥ വെല്ലുവിളികളായി സ്വീകരിച്ച് അവയെ യുക്തിയുക്തം, ശക്തിമുക്തം നേരിടുന്നവർ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ…

അമ്പത്തഞ്ചു വർഷം തുടർച്ചയായി

ഷീൻ തിരുമേനി രോഗഗ്രസ്ഥനായി. രോഗം മൂർച്ഛിച്ചു മരണാസന്നനായി. വിവരമറിഞ്ഞ നിരവധി അഭിവന്ദ്യരായ മെത്രാന്മാർ ഏതാണ്ട്…

BIBLE CHINTHAKAL

ദൈവാത്മാവിനാൽ നിറയാൻ

ഫിലിസ്ത്യരുടെ കാലത്തു ഇരുപതു വര്ഷം സാംസൺ ഇസ്രായേലിൽ ന്യായാധിപനായിരുന്നു (ന്യായ. 15:20). ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിച്ച

എരിഞ്ഞു ചാമ്പലായില്ല

"അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെകൂടെ വരണമേ" എന്ന് അപേക്ഷിച്ച മോശയോട് കർത്താവു പറയുന്നു: "ഇതാ ഞാനൊരു ഉടമ്പടി ചെയുന്നു

അധികാരത്വരയും അഹങ്കാരവും

അസൂയയും വിദ്വെഷവും ഒപ്പം ദൈവഭയമില്ലായ്മയും സമ്മേളിക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് നൽകാവുന്ന ഒരു ന്യായമായ പേര് 'നരകം' എന്ന്. ഈ

Children

കുട്ടികളും ടീവിയും

അധികമായാൽ അമൃതും വിഷമെന്നലെ പറയുക. ടി.വി.യുടെ കാര്യത്തിലും ഈ കാര്യം ശരിയാണ്. ടി.വി. അധികമായാൽ കുട്ടികളുടെ

മത്സരങ്ങളും മറ്റും

സ്കൂൾ പഠിക്കാൻ ഉള്ള സ്ഥലം മാത്രമല്ല; കുട്ടികളുടെ കായികവും കലാപരവുമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള വേദികൂടി ആണ്.

ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ

കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നവരെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇക്കൂട്ടർ സംഘമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും

Christology

നിങ്ങൾ കുറ്റക്കാരല്ല

ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഒരു അത്ഭുത കഥാപാത്രമാണ് യാക്കോബിൻറെ പൊന്നോമന പുത്രൻ ജോസഫ്. പിതാവിന്റെ പ്രായാധിക്യത്തിലെ

പാപം നീക്കുന്നവൻ

'രക്തം ചീന്താതെ പാപമോചനമില്ല ' (ഹെബ്രാ. 9:22). ജനങ്ങളെ സകല പാപങ്ങളിൽനിന്നും മോചിപ്പിക്കാനാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നത്.

ഇമ്മാനുവേൽ 

യശ്ശശരീരനായ ഷെവ. ഐ.സി. ചാക്കോ ഈശോയ്ക്ക് സഹസ്രനാമങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു. പ്രവാചകന്മാർ കണ്ട ക്രിസ്തുവിനു ഏശയ്യാ നൽകിയ നാമം…

Eucharist

മെൽക്കിസെദേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം 

അഹരോന്റെ പൗരോഹിത്യം, ലെവായരുടെ ശുശ്രൂക്ഷ ഇവയൊക്കെ ഈശോയുടെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ പ്രതിരൂപങ്ങൾ മാത്രം! ഈ…

പരിശുദ്ധ കുർബാന

ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ മഹാപ്രവാഹമാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന. ഒരു ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന് തന്നെത്തന്നെ മുറിച്ചു വിളമ്പി അവർക്കു…

കർത്താവിന്റെ കാരുണ്യം വലുത്

1. നാഥനെ നിരന്തരം പ്രകീർത്തിക്കുക കർത്താവു കാണിച്ച കാരുണ്യം വലുതാണെന്നും മർത്യരായ തങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ സ്‌നേഹം ഉദയം…

FAMILY

നീയും കുടുംബവും രക്ഷപ്രാപിക്കും

സദാസമയവും സർവശക്തൻ നമ്മുടെ സഹായകനും സംരക്ഷകനുമാണ്. വിശ്വസിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏവർക്കും അവിടുത്തെ ഈ സഹായ

സഹനം സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി

എമ്മാവൂസിലേക്കു പോയ ശിഷ്യരോട് ഈശോ വ്യകതമാക്കി: 'ക്രിസ്തു ഇതെല്ലാം സഹിച്ചു മഹത്വത്തിലേക്കു

ആ മുഖത്ത് നിന്ന് കണ്ണ് പറിക്കാതിരിക്കുക

"ദൈവമേ അവിടുത്തെ  തിരുവിഷ്ടം നിറവേറ്റാൻ ഇതാ, ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു"  (ഹെബ്രാ. 10 :7 ) സുഖ, ദുഃഖ, സന്തോഷ, സന്താപ,…

Tit Bits

അപ്രതിഹതമായ ആഗ്രഹം

സകല മനുഷ്യരെയും തന്റെ ഓമന മക്കളായി സ്വർഗത്തിന് അവകാശികളാക്കണമെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ അപ്രതിഹതമായ ആഗ്രഹം. ഇതിനു

വിരോധാഭാസമോ!

ആര്ഭാടത്തിനും ആഡംബരത്തിനും ഒരു ചെറിയ പരിധിവരെ മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. ദാരിദ്ര്യവും ലാളിത്യവും

ഞങ്ങൾ അടുക്കളയിലേക്കു ഓടുകയായി!!

അന്ജലോ ജെസ്സപ്പെ റൊങ്കാളി ഇറ്റലിയിൽ ദരിദ്രമായ ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ നുകം വഹിച്ചാണ്

SAINTS

സ്വർഗം വേണോ, ചെറുതാകുക

നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറം നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കുറിക്കുന്നത്. സന്യാസസഭാംഗമായിരുന്ന ഒരു സന്ന്യാസി, തന്റെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് കുറെ അകലെയായി ഒരു ഗുഹയിൽ തപസ്സും പ്രാർത്ഥനയും പശ്ചാത്താപവുമായി ജീവിച്ചിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു താപസനെക്കുറിച്ചു കേട്ട ജനം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും