വിശുദ്ധ ഇരുപത്തിമൂന്നാം യോഹന്നാൻ മാർപാപ്പ ആ പദം അലങ്കരിക്കുന്ന അധികമാരും കരുതിയിരുന്നില്ല. പലർക്കും വാർത്ത ഒരു 'surprise' ആയിരുന്നു. അവിശ്വസനീയം എന്ന് തോന്നിയവർ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് സംഭവിച്ചപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചായ ചിത്രത്തിനു മാധ്യമപ്രവർത്തകർ വളരെയേറെ അലയേണ്ടി വന്നു. പല കർദിനാൾമാരും
Read More...

ഒന്നല്ല രണ്ടു…

പരമ പിതാവിന്റെ ആജ്ഞക്കു പരിപൂർണ്ണമായി സ്വയം വിധേയനായാണ് ഈശോ സ്വർഗ്ഗത്തെയും മനുഷ്യനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണിയായതു. ഇവിടെ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, സ്വർഗ്ഗപിതാവിന് എല്ലാ മക്കളുടെയും പ്രതീക സാക്ഷ്യമായി( രക്ഷകൻ,
Read More...

സ്വയം സ്വതന്ത്രമായി !

മനുഷ്യന്റെ ദുഃഖ ദുരിതങ്ങളുടെയും, പാപ പീഡനങ്ങളുടെയും, ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ആ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും പാപങ്ങളിൽനിന്നും അവന് മോചനം ലഭിക്കുംവരെ ഈശോ ജനമധ്യേ ജീവിച്ചു. ഇവ പൂർണമാകുന്നത് വരെ അവിടുന്ന് മറ്റൊന്നിലും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. " നമ്മുടെ
Read More...

സ്വർഗ്ഗവും ഭൂമിയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലം

ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചത് രക്ഷയുടെ ബലി ആയതാണ് ലോകത്തിനുള്ള മഹാത്ഭുതം. അങ്ങനെ പൗരോഹിത്യത്തിന് ഇതാ പര്യന്തം ഇല്ലാത്ത ഒരു ആത്മീയ പാത വെട്ടി തുറക്കപ്പെട്ടു. പൗരോഹിത്യവും ബലിയും സമഞ്ജസമായി സമ്മേളിക്കുന്ന ആണ് ഇവിടെ. അതിരുകളില്ലാത്ത
Read More...

എല്ലാ ആയുധങ്ങളും ധരിച്ച്…..

ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിന് അനന്യത ബലിയർപ്പകനും ബലി വസ്തുവും ഒരാൾ തന്നെയാണ് എന്നതാണ്. ബലിയർപ്പകനും മരിച്ചാലേ ബലി വസ്തുവായി രൂപാന്തരപ്പെടൂ. ദൈവവും മനുഷ്യനും ആയതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഒരിക്കൽ മാത്രം ശാരീരികമായി മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. പരിശുദ്ധ
Read More...

ദൈവത്തിന്റെ ആലയം

ഓരോ പുരോഹിതനും ( ഓരോ ക്രൈസ്തവനും) ദൈവത്തിന്റെ ആലയം ആണ്. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വം അവനിൽ വസിക്കുന്നു. സത്തയിൽ സമന്മാരായി പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും അവന്റെ അന്തരാത്മാവിൽ അധിവസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം ആണെന്നും ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ
Read More...

അനന്യൻ

മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചെങ്കിലും ജീവിക്കുക എന്നതായിരുന്നില്ല മിശിഹായുടെ ജനന നിയോഗം. മരിക്കാൻ ആണ് അവിടുന്ന് ജനിച്ചത്. തന്റെ സഹന മരണോത്ഥാനങ്ങൾ വഴി മാനവരാശിക്ക് മുഴുവൻ നിത്യരക്ഷ നൽകി ജീവിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ ദൗത്യം.
Read More...

തമസ്കരിക്കുകരുത്….

നിത്യ സത്യങ്ങളെ തമസ്കരിക്കാനോ തിരുത്തിക്കുറിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. "അഹിംസാ പരമോ ധർമ്മ" എന്നത് ആർഷ ഭാരത സംസ്കാരത്തിന്റെ ചങ്കാണ്. ഈ അനശ്വര സുഹൃത്തിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു വന്ദ്യവയോധിക കത്തോലിക്കാ പുരോഹിതൻ സത്യസന്ധമായ പ്രാർത്ഥന
Read More...

കരബലമല്ല, ദൈവദാനമാണ്….

ഇസ്രായേലിനു, വിജയം ദൈവദാനമാണ്: അവരുടെ കരബലം അല്ല എന്നത് പരമ്പരാഗത ചിന്താഗതിയാണ്. 2 മക്കബായർ 8:1-10:8 ൽ ദൈവം തന്റെ ജനത്തിനു നൽക്കുന്ന രക്ഷയുടെ, വിജയത്തിന്റെ വിവരണമുണ്ട്. 4:1-7:42 ൽ ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തെ മറന്നു ജീവിച്ചതിന് വിവരണമാണ്; തുടർന്നുള്ള
Read More...

നിങ്ങളിൽ ഒന്നാമനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ

നിങ്ങളിൽ ഒന്നാമനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ എല്ലാവരുടെയും ദാസൻ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഈശോ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചത്. അധികാര- സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെ നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അവസ്ഥ വലിയ പ്രതിസന്ധിതന്നെ ഉളവാക്കുന്നു. ഇസ്രായേലിലെ പുരോഹിതനായ ജാസൻ
Read More...

അനവദ്യ സുന്ദരം

ദൈവകരുണയാൽ, അവിടുത്തെ കൃപയാൽ തങ്ങളുടെ വൻ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ പോരാടി ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വിജയഗാഥ രക്ഷിക്കുന്നതാണ് 1 മക്കബായർ അവതരിപ്പിക്കുക. ദൈവത്തിന്റെ കരുണാർദ്ര സ്നേഹത്തിൽ സമ്പൂർണമായി ആശ്രയിച്ച് തന്റെ പിതാവും സഹോദരങ്ങളും പിതൃഭവനം മുഴുവനും
Read More...

മഹാ കാരുണ്യം മാത്രം

ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ രക്ഷിച്ച കരുണാവാരിധിയായ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് യൂദാസും സൈന്യവും(3000) യവന സൈന്യത്തെ പാടെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്തിന്റെ വിവരണമാണ് 1 മക്ക 4 ന്റെ ഉള്ളടക്കം. വിശ്വാസ പ്രകടനത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും സർവോപരി
Read More...

ദൈവം എത്ര നല്ലവൻ

നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടും ആത്മാർപ്പണത്തോടും അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അടിമച്ചങ്ങലകൾ, ദൈവത്തിൽ പരിപൂർണ്ണമായി ആശ്രയിച്ചു, തകർത്ത ഇസ്രായേലിലെ ഒരു ധീരവനിതയാണ് യൂദിത്ത്. തന്റെ ജനതയെ നശിപ്പിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഹോളോഫെർണസിന് ഏറ്റം രഹസ്യാത്മകതയിൽ യൂദിത്തു
Read More...

മടങ്ങി വരാനുള്ള വിളി

"തോബിത്" ശുഭപര്യവസായി ആണ്. കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം സന്തോഷ-സമാധാനത്തിലേക്ക് വരുന്നു. ദൈവം നന്മ പ്രവർത്തികൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നുവെന്ന അടിസ്ഥാനപ്രമാണം അങ്ങനെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കപെട്ടിരിക്കുന്നു. അവസാന അധ്യായം(14) തോബിത്തിന്റെ വിടവാങ്ങൽ സംഭാഷണമാണ്.
Read More...

കരുണയും നീതിയും….

"തോബിത്തി"ന്റെ പതിമൂന്നാം അദ്ധ്യായം കഥാനായകന്റെ ഒരു നീണ്ട പ്രാർത്ഥനയാണ്. ദൈവം തനിക്കും കുടുംബത്തിനും ചൊരിഞ്ഞ നിരവധിയായ അത്ഭുതങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നു;കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നു; സ്തുതി കീർത്തനങ്ങളും ഉണ്ട്(13:3-5, 4:6). തന്റെ സഹനങ്ങൾ നീതിനിഷ്ഠമാണ്….
Read More...

ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന് അടയാളം

യാത്ര ശുഭമാക്കിയതിനു ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു മഹത്വപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് തോബിയാസ്, സാറായുമായി മടങ്ങുന്നു. യാത്ര ചെയ്തു അവർനിനവേയ്ക്ക് അടുത്തെത്തി. അന്ന മകനെ നോക്കി വഴിയിൽ കണ്ണുനട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അവർ വരുന്നത് കണ്ട് അവന്റെ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു:
Read More...

പ്രത്യാശയോടെ നാമ്പുകൾ

ഇസ്രായേൽജനം തങ്ങളുടെ പാപം മൂലം ദൈവത്തെ നിരന്തരം വേദനിപ്പിച്ചിരുന്നു."ആകാശങ്ങളേ ശ്രവിക്കുക, ഭൂതലമേ ശ്രദ്‌ധിക്കുക, കര്‍ത്താവ്‌ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാന്‍ മക്കളെ പോറ്റിവളര്‍ത്തി; എന്നാല്‍, അവര്‍ എന്നോടു കല ഹിച്ചു.കാള അതിന്‍െറ ഉടമസ്‌ഥനെ
Read More...

മുട്ടു മടക്കരുത്

മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ എന്നത്തേക്കാളധികം, ഇന്ന് കഷ്ടതകൾ ഏറെയാണ്. എങ്കിലും അവ നമ്മെ നിരാശരാക്കരുത്. ദൈവം നമ്മുടെ പക്ഷത്തെങ്കിൽ, ആരും നമുക്ക് എതിരു നിൽക്കും. " ക്ലേശമോ ദുരിതമോ പീഡനമോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ?…. നമ്മെ (കരുണാർദ്രമായി )
Read More...

അനുസരിക്കാന്‍ സന്നദ്‌ധരെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ ഐശ്വര്യം ആസ്വദിക്കും

തന്റെ ജനത്തിന്റെ പാപമോർത്തു കണ്ണീരൊഴുക്കുകയാണ് നെഹെമിയ. തന്റെയും ജനത്തിന്റെയും പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞു അവൻ ആത്മാർത്ഥമായി അനുതപിക്കുന്നു. "എന്നാല്‍, അവരും ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്‍മാരും ധിക്കാരവും ദുശ്‌ശാഠ്യവും കാട്ടി, അവിടുത്തെ കല്‍പന ലംഘിച്ചു.അവര്‍
Read More...

നെഹമിയയുടെ ദൈവശാസ്ത്ര വീക്ഷണം

ജെറുസലേം നിവാസികളുടെ നിയമവിരുദ്ധമായ നടപടികളും ജീവിതരീതികളും അറിഞ്ഞു നെഹമിയ ഏറെ ദുഃഖിതനായി. ദൈവതിരുമുമ്പിൽ അവർക്കുവേണ്ടി അവൻ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് നെഹമിയ 1:1-11. അനുതാപത്തിന്റെയും അനുഗ്രഹ യാചനങ്ങളുടെയും കൃതജ്ഞതയുടെയും പ്രാർത്ഥനയാണ്
Read More...

അനശ്വര സ്നേഹവും കരുണയും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന കരുണാമയനായ ദൈവം

"എന്‍െറ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ നേര്‍ക്ക്‌ മുഖമുയര്‍ത്താന്‍ ഞാന്‍ ലജ്‌ജിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല്‍, ഞങ്ങളുടെ തിന്‍മകള്‍ തലയ്‌ക്കുമീതേ ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങളുടെ പാപം ആകാശത്തോളം എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങള്‍ പിതാക്കന്‍മാരുടെകാലം മുതല്‍ ഇന്നുവരെ
Read More...

കരുണാമയന്റെ കരുണാർദ്ര സ്നേഹം

സോളമൻ ദൈവാലയ പ്രതിഷ്ഠ(ജെറുസലേം) നടത്തുന്നതാണ് പശ്ചാത്തലം. സുദീർഘമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടെ ആരംഭിക്കുന്നു. ഈ ആരംഭവും അവസാനവും ഒരു വസ്തുത വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ കരുണാർദ്ര സ്നേഹം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ലഭിക്കുവാനാണ് പ്രധാനമായി
Read More...

ദൈവമക്കൾ നിദാന്ത ജാഗ്രത പുലർത്തണം

ഇസ്രായേൽമക്കളുടെ നിലവിളി കർത്താവു കേട്ടു, കരുത്തുറ്റ കരങ്ങളാൽ മോചിപ്പിച്ചു, ഉടമ്പടിയിലൂടെ സ്വന്തമാക്കി. അനുനിമിഷം പരിപാലിച്ചു. ഇപ്രകാരം കരുണാർദ്ര സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന കർത്താവിൽനിന്ന് ഒരു ശക്തിയും അവരെ വേർപെടുത്തരുതെന്ന് നിയമാവർത്തനം അധ്യായം
Read More...

“ദൈവനഗരം”

ഓ, അത്യുന്നതനും അഗ്രാഹ്യനുമായ കർത്താവേ ! അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തെ യോഗ്യതയോടെ, ഉചിതമായ രീതിയിൽ അംഗീകരിക്കുന്നതിനും സ്‌തുതിക്കുന്നതിനും സകല മാലാഖമാരുടെയും നീതിമാന്മാരുടെയും സ്നേഹവും സമ്പൂർണതകളും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ! അത്യുന്നത പ്രഭാവവാനായ
Read More...

കുടുംബങ്ങളുടെ ഭദ്രത സമൂഹത്തിൻറെ കരുത്ത് : മാർപാപ്പ

കുടുംബഭദ്രതയുടെയും വേർപിരിയാനാകാത്തവിധം ക്രിസ്‌തുവിൽ സുദൃഢമായി യോജിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭാര്യാ - ഭത്തൃ ബന്ധത്തിൻറെ പ്രാധാന്യം മനുഷ്യൻറെയും സമൂഹത്തിൻറെയും അടിസ്ഥാനഘടകമാണെന്നു ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ. ശനിയാഴ്‌ച മെത്രാന്മാരുടെ സിനഡിന്റെ സമാപനത്തിൽ
Read More...

“ദൈവനഗരം”

"ആദത്തിൻറെ പാപവും പതനവും മുൻകൂട്ടി ദർശിക്കപ്പെട്ടവയാണ്" മരിയ തുടരുന്നു: ഈ പാപത്തിൽ ഉൾപ്പെടാതെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതു പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം മാത്രമാണ്. മനുഷ്യൻറെ സ്വാതന്ത്ര്യ ത്തിൽ ഇടപെടാതെ തന്നെയാണ് എല്ലാം ദൈവം തീരുമാനിച്ചത്. അതാണ് അവിടുത്തെ
Read More...

മരിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ

ഈശോയുടെ അമ്മയായ പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയത്തിൽ വിളങ്ങി പ്രശോഭിച്ച പവിത്രത, പരിപൂർണ്ണത, നിരവധിയായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, കൃപകൾ തുടങ്ങിയവ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ദൈവത്തിൻറെ മഹനീയ "നഗരമായ മറിയ"ത്തിനു നല്കപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന സഹായവും സുരക്ഷയും
Read More...

“ദൈവനഗരം”

മരിയ തുടരുന്നു: ഈ വിശിഷ്ടമായ ദൈവിക പൂർണ്ണതകൾ, ഒരു പ്രതേക കാരുണ്യത്താൽ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിലെ മൂന്നാളുകൾ, എനിക്കു തെളിയിച്ചുതരാൻ തിരുമനസ്സായതാണ്. ദൈവം തൻറെ ജ്ഞാനത്താൽ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ ഇപ്പോൾ വരെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം, ഇനി
Read More...

കുടുംബം സ്നേഹത്തിൻറെ സത്യം പഠിപ്പിക്കണം. ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ

കുടുംബം സ്‌നേഹത്തിൻറെ സത്യം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലെ ങ്കിൽ വേറൊരു വിദ്യാലയത്തിനും അതു പഠിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യക്കുകയില്ലെന്നു ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ. ഒരു നിയമത്തിനും മനുഷ്യമഹത്ത്വ ത്തിൻറെ അമൂല്യ നിധിയായ സ്നേഹത്തിൻറെ സൗന്ദര്യം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ
Read More...

“ദൈവനഗരം”

ദൈവത്തിൻറെ നിഗൂഢമായ അന്തഃസത്ത മരിയ തന്നെ, വെളിപാടിൻറെ വെളിച്ചത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിരിക്കുന്നു. "ഓ രാജാവേ അത്യുന്നതനും മഹാജ്ഞാനിയുമായ പ്രഭുവേ, അവിടുത്തെ വിധികൾ എത്ര ദുർജേഞയം. അവിടുത്തെ മാർഗ്ഗങ്ങൾ എത്ര ദുർഗ്രഹം (റോമ.11:33 ) അജയ്യനായ ദൈവമേ,
Read More...

സമ്പത്തിനോടുള്ള ഭ്രമം കുടുംബം തകർക്കും : പാപ്പ

സമ്പത്തിനോടുള്ള അമിതമായ ഭ്രമം കുടുംബത്തെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ. പേപ്പൽ വസതിയായ "സാന്താമാർത്ത"യിലെ കപ്പേളയിൽ ദിവ്യബലിയർപ്പിച്ചു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പാപ്പ. ജീവിക്കുന്നതിന് സമ്പത്ത് ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ സമ്പത്താകരുത് ജീവിതലക്ഷ്യം.
Read More...

Japamala

ജപമാല എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം – വി. മോൺഫോർട്

പരിശുദ്ധ ജപമാലയിൽ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് - മാനസിക പ്രാർത്ഥനയും വാചിക പ്രാർത്ഥനയും. ഈശോയുടെയും

Mariology

സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലം നീ എവിടെ കണ്ടെത്തും?

കരുണയുടെ നാഥയുടെ സന്ദേശം: " എന്നെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് തീരുമാനമെ ടുക്കുക " എന്നെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച്

എന്റെ പുത്രനൊരു സങ്കേതം

എന്റെ കുഞ്ഞേ, നിനക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മാധുര്യവും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മനുഷ്യന് സന്തോഷവും നൽകുന്നു.

എന്റെ പദ്ധതി അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്

അങ്ങനെ അവന്റെ തിന്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ നിർവീര്യമാക്കും. എന്റെ കുഞ്ഞേ, അന്ത്യകാലം അടുത്തുവരുന്നു. എന്റെ പദ്ധതി

ANECDOTES

തമസ്കരിക്കുകരുത്….

നിത്യ സത്യങ്ങളെ തമസ്കരിക്കാനോ തിരുത്തിക്കുറിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. "അഹിംസാ പരമോ ധർമ്മ" എന്നത് ആർഷ ഭാരത സംസ്കാരത്തിന്റെ

അനവദ്യ സുന്ദരം

ദൈവകരുണയാൽ, അവിടുത്തെ കൃപയാൽ തങ്ങളുടെ വൻ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ പോരാടി ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വിജയഗാഥ രക്ഷിക്കുന്നതാണ് 1

അഭേദ്യമാം വിധം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

സഭയുടെ മുഴുവൻ ജീവിതവുമായി അഭേദ്യമാംവിധം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് മതബോധനം. അവളുടെ ആന്തരിക വളർച്ചയും

BIBLE CHINTHAKAL

മടങ്ങി വരാനുള്ള വിളി

"തോബിത്" ശുഭപര്യവസായി ആണ്. കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം സന്തോഷ-സമാധാനത്തിലേക്ക് വരുന്നു. ദൈവം നന്മ പ്രവർത്തികൾക്ക് പ്രതിഫലം

പ്രത്യാശയോടെ നാമ്പുകൾ

ഇസ്രായേൽജനം തങ്ങളുടെ പാപം മൂലം ദൈവത്തെ നിരന്തരം വേദനിപ്പിച്ചിരുന്നു."ആകാശങ്ങളേ ശ്രവിക്കുക, ഭൂതലമേ ശ്രദ്‌ധിക്കുക,

നെഹമിയയുടെ ദൈവശാസ്ത്ര വീക്ഷണം

ജെറുസലേം നിവാസികളുടെ നിയമവിരുദ്ധമായ നടപടികളും ജീവിതരീതികളും അറിഞ്ഞു നെഹമിയ ഏറെ ദുഃഖിതനായി. ദൈവതിരുമുമ്പിൽ

Children

കുട്ടികളും ടീവിയും

അധികമായാൽ അമൃതും വിഷമെന്നലെ പറയുക. ടി.വി.യുടെ കാര്യത്തിലും ഈ കാര്യം ശരിയാണ്. ടി.വി. അധികമായാൽ കുട്ടികളുടെ

മത്സരങ്ങളും മറ്റും

സ്കൂൾ പഠിക്കാൻ ഉള്ള സ്ഥലം മാത്രമല്ല; കുട്ടികളുടെ കായികവും കലാപരവുമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള വേദികൂടി ആണ്.

ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ

കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നവരെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇക്കൂട്ടർ സംഘമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും

Christology

"നിങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു"

മനുഷ്യനു മഹോന്നതൻ സമ്മാനിച്ച വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അവൻറെ സ്വാതാന്ത്ര്യം. ഇതു ദൈവഹിതമനുസരിച്ചു നന്മ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ

പരിശുദ്ധതമത്രിത്വം

പരിശുദ്ധതമത്രിത്വത്തിന്റെ രഹസ്യം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന്റെയും ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിന്റെയും

ഏവർക്കും പുതുവത്സരപ്പിറവിയുടെ അനുമോദനങ്ങളും ആശംസകളും പ്രാത്ഥനകളും

സുഹൃത്തുക്കളെ, ഏവർക്കും പുതുവത്സരപ്പിറവിയുടെ അനുമോദനങ്ങളും ആശംസകളും പ്രാത്ഥനകളും. ജെറമിയ പ്രവാചകനിലൂടെ…

Eucharist

മെൽക്കിസെദേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം 

അഹരോന്റെ പൗരോഹിത്യം, ലെവായരുടെ ശുശ്രൂക്ഷ ഇവയൊക്കെ ഈശോയുടെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ പ്രതിരൂപങ്ങൾ മാത്രം! ഈ…

പരിശുദ്ധ കുർബാന

ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ മഹാപ്രവാഹമാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന. ഒരു ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന് തന്നെത്തന്നെ മുറിച്ചു വിളമ്പി അവർക്കു…

കർത്താവിന്റെ കാരുണ്യം വലുത്

1. നാഥനെ നിരന്തരം പ്രകീർത്തിക്കുക കർത്താവു കാണിച്ച കാരുണ്യം വലുതാണെന്നും മർത്യരായ തങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ സ്‌നേഹം ഉദയം…

Pope speaks!

കുടുംബങ്ങളുടെ ഭദ്രത സമൂഹത്തിൻറെ കരുത്ത് : മാർപാപ്പ

കുടുംബഭദ്രതയുടെയും വേർപിരിയാനാകാത്തവിധം ക്രിസ്‌തുവിൽ സുദൃഢമായി യോജിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭാര്യാ - ഭത്തൃ ബന്ധത്തിൻറെ

കുടുംബം ജോലിക്ക് പ്രതിബന്ധമല്ല : മാർപാപ്പ

വത്തിക്കാൻ സിറ്റി : ജോലിയിലുള്ള കാര്യക്ഷമതയ്ക്കും ക്രിയാത്മകതയ്ക്കും കുടുംബം പ്രതിബന്ധമോ ഭാരമോ ആയിതോന്നുന്ന പ്രവണത

FAMILY

കുടുംബം സ്നേഹത്തിൻറെ സത്യം പഠിപ്പിക്കണം. ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ

കുടുംബം സ്‌നേഹത്തിൻറെ സത്യം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലെ ങ്കിൽ വേറൊരു വിദ്യാലയത്തിനും അതു പഠിപ്പിക്കുവാൻ

മരിച്ചാലും മരിക്കുന്നില്ല

പ്രഭാ. 30:1-13 പുത്രനെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവന്‍ അവനെ പലപ്പോഴും അടിക്കുന്നു; വളര്‍ന്നുവരുമ്പോള്‍ അവന്‍ പിതാവിനെ

വിവാഹിതരാകുന്നത് മൂന്നുപേർ

ഒരു സന്ന്യാസഭവനത്തിൽ അവിടുത്തെ അർത്ഥിനികൾക്കു ക്ലാസ്സെടുക്കുകയായിരുന്നു. സംഗതി വശാൽ പറയുകയുണ്ടായി. കൂടുമ്പോൾ

Tit Bits

മഹാ കാരുണ്യം മാത്രം

ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ രക്ഷിച്ച കരുണാവാരിധിയായ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് യൂദാസും സൈന്യവും(3000)

അപ്രതിഹതമായ ആഗ്രഹം

സകല മനുഷ്യരെയും തന്റെ ഓമന മക്കളായി സ്വർഗത്തിന് അവകാശികളാക്കണമെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ അപ്രതിഹതമായ ആഗ്രഹം. ഇതിനു

വിരോധാഭാസമോ!

ആര്ഭാടത്തിനും ആഡംബരത്തിനും ഒരു ചെറിയ പരിധിവരെ മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. ദാരിദ്ര്യവും ലാളിത്യവും

SAINTS

പുഷ്പകിരീടം

വി. ലൂയി ഡി മോൺഫോർട് സസ്നേഹം പറയുന്നു: പാപികളായ സ്ത്രീപുരുഷന്മാരെ, നിങ്ങളെക്കാൾ വലിയൊരു പാപിയായ ഞാൻ ഈ ചുമന്ന റോസാപൂ -നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ അമൂല്യരക്തം അതിന്മേൽ പതിപ്പിച്ച ഈ പൂ -നിങ്ങള്ക്ക് നല്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇഹലോകജീവിതത്തിനു യഥാത്ഥ