മഹാവിശുദ്ധൻ….

വിശുദ്ധ ഇരുപത്തിമൂന്നാം യോഹന്നാൻ മാർപാപ്പ ആ പദം അലങ്കരിക്കുന്ന അധികമാരും കരുതിയിരുന്നില്ല. പലർക്കും വാർത്ത ഒരു 'surprise' ആയിരുന്നു. അവിശ്വസനീയം എന്ന് തോന്നിയവർ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് സംഭവിച്ചപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചായ ചിത്രത്തിനു

ഒന്നല്ല രണ്ടു…

പരമ പിതാവിന്റെ ആജ്ഞക്കു പരിപൂർണ്ണമായി സ്വയം വിധേയനായാണ് ഈശോ സ്വർഗ്ഗത്തെയും മനുഷ്യനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണിയായതു. ഇവിടെ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, സ്വർഗ്ഗപിതാവിന് എല്ലാ മക്കളുടെയും പ്രതീക സാക്ഷ്യമായി( രക്ഷകൻ,

സ്വയം സ്വതന്ത്രമായി !

മനുഷ്യന്റെ ദുഃഖ ദുരിതങ്ങളുടെയും, പാപ പീഡനങ്ങളുടെയും, ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ആ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും പാപങ്ങളിൽനിന്നും അവന് മോചനം ലഭിക്കുംവരെ ഈശോ ജനമധ്യേ ജീവിച്ചു. ഇവ പൂർണമാകുന്നത് വരെ അവിടുന്ന് മറ്റൊന്നിലും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. " നമ്മുടെ

സ്വർഗ്ഗവും ഭൂമിയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലം

ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചത് രക്ഷയുടെ ബലി ആയതാണ് ലോകത്തിനുള്ള മഹാത്ഭുതം. അങ്ങനെ പൗരോഹിത്യത്തിന് ഇതാ പര്യന്തം ഇല്ലാത്ത ഒരു ആത്മീയ പാത വെട്ടി തുറക്കപ്പെട്ടു. പൗരോഹിത്യവും ബലിയും സമഞ്ജസമായി സമ്മേളിക്കുന്ന ആണ് ഇവിടെ. അതിരുകളില്ലാത്ത

എല്ലാ ആയുധങ്ങളും ധരിച്ച്…..

ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിന് അനന്യത ബലിയർപ്പകനും ബലി വസ്തുവും ഒരാൾ തന്നെയാണ് എന്നതാണ്. ബലിയർപ്പകനും മരിച്ചാലേ ബലി വസ്തുവായി രൂപാന്തരപ്പെടൂ. ദൈവവും മനുഷ്യനും ആയതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഒരിക്കൽ മാത്രം ശാരീരികമായി മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. പരിശുദ്ധ

ദൈവത്തിന്റെ ആലയം

ഓരോ പുരോഹിതനും ( ഓരോ ക്രൈസ്തവനും) ദൈവത്തിന്റെ ആലയം ആണ്. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വം അവനിൽ വസിക്കുന്നു. സത്തയിൽ സമന്മാരായി പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും അവന്റെ അന്തരാത്മാവിൽ അധിവസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം ആണെന്നും ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ

അനന്യൻ

മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചെങ്കിലും ജീവിക്കുക എന്നതായിരുന്നില്ല മിശിഹായുടെ ജനന നിയോഗം. മരിക്കാൻ ആണ് അവിടുന്ന് ജനിച്ചത്. തന്റെ സഹന മരണോത്ഥാനങ്ങൾ വഴി മാനവരാശിക്ക് മുഴുവൻ നിത്യരക്ഷ നൽകി ജീവിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ ദൗത്യം.

തമസ്കരിക്കുകരുത്….

നിത്യ സത്യങ്ങളെ തമസ്കരിക്കാനോ തിരുത്തിക്കുറിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. "അഹിംസാ പരമോ ധർമ്മ" എന്നത് ആർഷ ഭാരത സംസ്കാരത്തിന്റെ ചങ്കാണ്. ഈ അനശ്വര സുഹൃത്തിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു വന്ദ്യവയോധിക കത്തോലിക്കാ പുരോഹിതൻ സത്യസന്ധമായ പ്രാർത്ഥന

കരബലമല്ല, ദൈവദാനമാണ്….

ഇസ്രായേലിനു, വിജയം ദൈവദാനമാണ്: അവരുടെ കരബലം അല്ല എന്നത് പരമ്പരാഗത ചിന്താഗതിയാണ്. 2 മക്കബായർ 8:1-10:8 ൽ ദൈവം തന്റെ ജനത്തിനു നൽക്കുന്ന രക്ഷയുടെ, വിജയത്തിന്റെ വിവരണമുണ്ട്. 4:1-7:42 ൽ ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തെ മറന്നു ജീവിച്ചതിന് വിവരണമാണ്; തുടർന്നുള്ള

നിങ്ങളിൽ ഒന്നാമനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ

നിങ്ങളിൽ ഒന്നാമനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ എല്ലാവരുടെയും ദാസൻ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഈശോ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചത്. അധികാര- സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെ നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അവസ്ഥ വലിയ പ്രതിസന്ധിതന്നെ ഉളവാക്കുന്നു. ഇസ്രായേലിലെ പുരോഹിതനായ ജാസൻ