വിശ്വവിഹായസ്സിൽ അരങ്ങേറിയ ഏറ്റവും വലിയ പാപത്തിന്റെ കഥയാണു ലൂക്കാ 22:47-52 പറയുക 

മാതാ പിതാ, ഗുരു ദേവോ ഭവഃ, പരാമർശിത ഗുരു പൂർണ്ണനായ ഗുരുവാണ് ദൈവം തന്നെയാണ്. യൂദാസിന്റെ മഹാപാപത്തെ മൂന്നു തലങ്ങളിൽ…

യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം

കുട്ടികളെ ഏറെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒന്നാണല്ലോ ടെലിവിഷൻ പരസ്യങ്ങൾ. അത്രമാത്രം ആകർഷണീയതയോടെയാണ് വൻകിട കമ്പനികൾ പരസ്യങ്ങൾ…