‘അമ്മ കാത്തു

ജീസസ് യൂത്തു കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ്, സന്മനസ്സുള്ള, അസൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത നഴ്സുമാരെ ഓരോ വർഷത്തേക്ക് മിഷൻ…

ജപമാല ഭക്തി

"ജനതകളുടെ പ്രകാശം" മാതാവിനെക്കുറിച്ചു നിർദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് (1 ) മറിയത്തെ അറിയുക (2 ) മറിയത്തെ…

താഴ്മയുടെ ഉന്നതി

എന്ത് കുറ്റത്തിനായാലും അയൽക്കാരന് തിന്മ ചെയ്യരുത്; വികാരാവേശം  കൊണ്ട് ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കരുത്. അഹങ്കാരം…

നന്മനിറഞ്ഞ മറിയമേ

കുറെ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ലോകമാകെമ്പാടുമുള്ള  മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അത്ഭുത്തെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം.…

Hail Mary

A few years ago the papers the world over reported a miracle. With 185 passengers Chesny sellar Burglar was flying…