ഏവർക്കും പുതുവത്സരപ്പിറവിയുടെ അനുമോദനങ്ങളും ആശംസകളും പ്രാത്ഥനകളും

സുഹൃത്തുക്കളെ,
ഏവർക്കും പുതുവത്സരപ്പിറവിയുടെ അനുമോദനങ്ങളും ആശംസകളും പ്രാത്ഥനകളും.
ജെറമിയ പ്രവാചകനിലൂടെ കർത്താവു നമ്മോടു പറയുന്നത് പരമ പ്രധാനം തന്നെ. പഴയ പാതകൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. നേരായ പാത തേടി അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്രാന്തിയടയും (ജെറമിയ 6:16). ഈ പാത ദൈവം തിരുമനസാകുന്ന പാതയാണ്. സത്യധർമാദികളുടെ ദൈവ-സഹോദര സ്നേഹങ്ങളുടെ , നീതിവിനയങ്ങളുടെ, ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെ, ആത്മനിയന്ത്രണത്തിന്റെ, ശൂന്യവത്കരണത്തിന്റെ, സഹിഷ്ണത സഹാനുഭൂതികളുടെ വിശ്വസ്തത, വിവേകങ്ങളുടെ, നിസ്വാർത്ഥ സഭാ സ്നേഹത്തിന്റെ, വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ, ആത്മാർത്ഥവും സത്യസന്ധവുമായ പങ്കുവയ്ക്കലിന്റെ, ത്യാഗത്തിന്റെ, ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ വിശുദ്ധിയുടെ, അനുസരണത്തിന്റെ, യഥാർത്ഥ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ, പരസ്പരം ഭാരം വഹിക്കലിന്റെ, പാപപരിഹാരത്തിന്റെ, പ്രാർത്ഥനയുടെ , ബലിയർപ്പണത്തിന്റെ, ഒറ്റ വാക്കിൽ കൗദാശിക ജീവിതത്തിന്റെ, തെറ്റുതിരുത്തലിന്റെ, അതിനാവശ്യമായ ആത്മശോധനയുടെ, വചനധ്യാനപദങ്ങളുടെ പാത, സമാധാനത്തിന്റെ, യഥാർത്ഥ സന്തോഷത്തിന്റെ, (ആനന്ദത്തിന്റെ) ദൈവഹിതം മാത്രം നിറവേറ്റുന്ന, ദൈവമഹത്വത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം അധ്വാനിക്കുന്ന, ദൈവപരിപാലനയിൽ പരിപൂർണമായി ആശ്രയിക്കുന്ന, പ്രതീക്ഷ നിർഭരമായ (പ്രത്യാശ നിറഞ്ഞ), കരുണാർദ്രമായ സ്നേഹത്തിന്റെ, വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായ, ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമായ, നല്ല ഇടയനായ, പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമായ, ജീവദായകനായ, മുക്തിദായകനായ, സൗഖ്യദായകനായ, സത്യ ദൈവവും സത്യ മനുഷ്യനുമായ, സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളിയായ, തന്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ നമുക്ക് ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളായി തരുന്ന, വഴിനടത്തുന്ന, ലോകത്തിന്റെ സമാധാനമായ, പൂർണ ഗുരുവായ, പരമ പരിശുദ്ധനായ, പരമ നന്മയായ ഈശോയുടെ പാത.
ക്രിസ്തുവിന്റെ  നിഘണ്ടുവിലെ സുപ്രധാന  വാക്കും അവനെ നയിക്കുന്ന വെള്ളിനക്ഷത്രവും പ്രത്യാശയാണ് – (റോമാ 5:2-9); വെളി. 21:1-4; വെളി. 5:5-8.