പേരുകളുടെ ലോകം

പണ്ടൊക്കെ മനുഷ്യന് പേരിടാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു.പേരുകൊണ്ട് ഒരുവന്റെ (ഒരുവളുടെ) മതവും മനസ്സിലാക്കാമായിരുന്നു. കൂടാതെ…

ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായ്ക്കും സിനഡു പിതാക്കന്മാർക്കുമുള്ള തുറന്ന കത്ത്.

ഈ ശീർഷകത്തിൽ കഴിഞ്ഞ സിനഡു നടന്നപ്പോൾ വത്തിക്കാനിലെത്തിയ കത്ത് സത്യസഭയിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തിയ 100 പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികൾ…

അല്പം നർമ്മം

ഒരു വൈദികൻ 18 വർഷക്കാലം തുടർച്ചയായി ഒരു പള്ളിയിൽ വികാരിയായിരുന്നു. പതിനെട്ടാം വർഷത്തിന്റെ അന്ത്യത്തോടടുക്കുന്ന ഒരു…

സുരക്ഷിത തുറമുഖങ്ങൾ

1862 മെയ് 28 ന് വി. ജോൺ ബോസ്‌കോയ്ക്ക് ഒരു ദർശനമുണ്ടായി. അദ്ദേഹം തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സംഭവം. വലിയ…

Off your hands

ഒരു കാലത്ത്, കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വിനോദയാത്രക്കാരിൽ പലരും കോളേജുവിദ്യാർത്ഥികളും ഹൈസ്‌ക്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ പോലും,…