അമൂല്യം

'എന്നാൽ ഞാൻ മാതാവിന്റെ ഉദരത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം എന്നെ പ്രത്യേകം തെരെഞ്ഞെടുത്തു. തന്റെ കൃപയാൽ അവിടുന്ന്

പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി

ആരും പുതിയ വീഞ്ഞ് പഴയ തോല്കുടങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചു വയ്ക്കാറില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ (പഴയ) തോൽക്കുടങ്ങൾ പിളരുകയും വീഞ്ഞും…

Never forget

There are certain things which one should never forget. The first and the foremost  is certainly never to forget…

What is there in a smile!

Do you wonder what is there in a smile! It has the great magnetic power of revolutionising and transforming the…

Do not be afraid…

A few weeks ago our Santhosh Karumatra and team conducted a convention in Chethipuzha, Changanacherry. After the…