യഥാർത്ഥ ഗുരു 

ആൽബിയും ജെസ്സിയും റോബെർട്ടുംകൂടി അവധിദിനത്തിൽ ഒരു സിനിമ കാണാൻ പോയി. ഹിറ്റ് സിനിമയായിരുന്നതിനാൽ ടിക്കറ്റ്…

യഥാർത്ഥ സ്നേഹം

യഥാർത്ഥ സ്നേഹം എന്തിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്നു ദൈവം എനിക്ക് മനസിലാക്കിത്തന്നു. അതെങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നും…

അധികാരത്തോടു വിധേയത്വം

ഓരോരുത്തനും മേലധികാരികൾക്ക് വിധേയനായിരിക്കട്ടെ. എന്തെന്നാൽ, ദൈവത്തിൽനിന്നല്ലാതെ അധികാരമില്ല. നിലവിലിരിക്കുന്ന…

Faith Alive

The style of religious awareness that will be essential in the next century comforts us. For, it tells us that…

The Omnipotent God

We often falter when we are faced with crises. We may even despair at times. Isn’t it because we forget our good…

ലൈഫ് ബോട്ട്

കപ്പൽയാത്രയിൽ അപകടം സംഭവിച്ചാൽ ആളുകളുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണു ലൈഫ് ബോട്ടുകൾ കപ്പലിൽ സൂക്ഷിക്കുക.

യഥാർത്ഥ  സ്വാതന്ത്ര്യം

യഥാർത്ഥ സ്നേഹമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവത്തിലായിരിക്കുന്നതാണു സ്വാതന്ത്ര്യം. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തമായിരിക്കുന്നതാണ്

True freedom

Charity is true freedom. One who is really free will always be in God. He is God’s own. “I have called you by name.…