കോഴിമുട്ട

ഒരു പുസ്തകവും വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ജെസ്സിയുടെ അടുത്തേക്ക് ആൽബി ഒരു മുട്ടയുമായി വന്നു. 'അമ്മെ... ദാ ഒരു മുട്ട'…

യഥാർത്ഥ ഗുരു 

ആൽബിയും ജെസ്സിയും റോബെർട്ടുംകൂടി അവധിദിനത്തിൽ ഒരു സിനിമ കാണാൻ പോയി. ഹിറ്റ് സിനിമയായിരുന്നതിനാൽ ടിക്കറ്റ്…

യഥാർത്ഥ സ്നേഹം

യഥാർത്ഥ സ്നേഹം എന്തിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്നു ദൈവം എനിക്ക് മനസിലാക്കിത്തന്നു. അതെങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നും…

അധികാരത്തോടു വിധേയത്വം

ഓരോരുത്തനും മേലധികാരികൾക്ക് വിധേയനായിരിക്കട്ടെ. എന്തെന്നാൽ, ദൈവത്തിൽനിന്നല്ലാതെ അധികാരമില്ല. നിലവിലിരിക്കുന്ന…

ലൈഫ് ബോട്ട്

കപ്പൽയാത്രയിൽ അപകടം സംഭവിച്ചാൽ ആളുകളുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണു ലൈഫ് ബോട്ടുകൾ കപ്പലിൽ സൂക്ഷിക്കുക.

യഥാർത്ഥ  സ്വാതന്ത്ര്യം

യഥാർത്ഥ സ്നേഹമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവത്തിലായിരിക്കുന്നതാണു സ്വാതന്ത്ര്യം. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തമായിരിക്കുന്നതാണ്

അമൂല്യം

'എന്നാൽ ഞാൻ മാതാവിന്റെ ഉദരത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം എന്നെ പ്രത്യേകം തെരെഞ്ഞെടുത്തു. തന്റെ കൃപയാൽ അവിടുന്ന്

പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി

ആരും പുതിയ വീഞ്ഞ് പഴയ തോല്കുടങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചു വയ്ക്കാറില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ (പഴയ) തോൽക്കുടങ്ങൾ പിളരുകയും വീഞ്ഞും

പേരുകളുടെ ലോകം

പണ്ടൊക്കെ മനുഷ്യന് പേരിടാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു.പേരുകൊണ്ട് ഒരുവന്റെ (ഒരുവളുടെ) മതവും മനസ്സിലാക്കാമായിരുന്നു. കൂടാതെ…

ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായ്ക്കും സിനഡു പിതാക്കന്മാർക്കുമുള്ള തുറന്ന കത്ത്.

ഈ ശീർഷകത്തിൽ കഴിഞ്ഞ സിനഡു നടന്നപ്പോൾ വത്തിക്കാനിലെത്തിയ കത്ത് സത്യസഭയിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തിയ 100 പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികൾ…

അല്പം നർമ്മം

ഒരു വൈദികൻ 18 വർഷക്കാലം തുടർച്ചയായി ഒരു പള്ളിയിൽ വികാരിയായിരുന്നു. പതിനെട്ടാം വർഷത്തിന്റെ അന്ത്യത്തോടടുക്കുന്ന ഒരു…

സുരക്ഷിത തുറമുഖങ്ങൾ

1862 മെയ് 28 ന് വി. ജോൺ ബോസ്‌കോയ്ക്ക് ഒരു ദർശനമുണ്ടായി. അദ്ദേഹം തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സംഭവം. വലിയ…