ഒരു കടുംകൈ

തോമസ് പിറന്നത് ഒരു പ്രഭുകുടുംബത്തിലാണ്. ലോകസുഖങ്ങൾ പരിത്യജിച്ചു അവൻ ഡൊമിനിക്കൻ സഭയിൽ ചേർന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ഭിക്ഷാടക…

ആരാണ് കൂടുതൽ സന്തോഷവാൻ?

ഗോണ്സാഗ കുടുംബത്തിൽ ഒരു അസാധാരണ പൊതുസമ്മേളനം! മൂത്ത മകൻ അലോഷ്യസ് ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചു: "മാർക്വിസ് ഫെർഡിനൻഡോയുടെയും…

ഈശോയിക്കൊപ്പം

ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യമായ പെറു വിശ്വവിഖ്യാതമായിരിക്കുന്നതു ലീമ എന്ന ഒരു ചെറുപട്ടണവും അവിടെ ജനിച്ചു വളർന്ന…

വി. ഹിലാരിയോൻ (292-371)

പലെസ്തീനിയയിലെ ഗാസ എന്ന പ്രദേശത്തുനിന്ന് 8 കിലോമീറ്റര് ദൂരെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന തബാത്ത എന്ന കൊച്ചുപട്ടണത്തിൽ…

വി. ജോൺ ക്യാപിസ്ത്രനോ (1386-1456)

കിസ്‌തീയ വിശുദ്ധന്മാർ വലിയ ശുഭൈദൃക്കുകളാണ്; വിപത്തുകൾക്കെല്ലാം പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുന്ന ക്രിസ്തുവിലാണ് അവരുടെ ശരണം.…