വി. ജോൺ ക്യാപിസ്ത്രനോ (1386-1456)

കിസ്‌തീയ വിശുദ്ധന്മാർ വലിയ ശുഭൈദൃക്കുകളാണ്; വിപത്തുകൾക്കെല്ലാം പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുന്ന ക്രിസ്തുവിലാണ് അവരുടെ ശരണം.…

വി. ഹെഡ്‌വിഗ് (1174-1243)

കറിന്ത്യയിലെ നാടുവാഴിയായ ബെർട്രോൾഡ് തൃതീയന്റെ മകളാണ് ഹെഡ്‌വിഗ്. 'അമ്മ ആഗ്നസിന്റെ സന്മാതൃക കുട്ടിയെ വളരെ…

വി. ഫ്രാൻസിസ് ബോർജിയ (1510-1572) 

വാലെൻസിയയിൽ ഗാന്റിയ എന്ന നഗരത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് ജനിച്ചു. അവന്റെ 'അമ്മ വി. ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയുടെ ഭക്തയായിരുന്നു. അവൾക്കു…

വി. ജോൺ ലിയോണാർഡി (1541-1609)

മതപരിവർത്തനവും ട്രെന്റു സുനഹദോസും സമാപിച്ച ഉടനെ തിരുസഭയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വളരെയധികം അധ്വാനിച്ച ഒരു…