പിന്നിലേക്കില്ലപ്പവും

'യേശുവിനെ മാത്രം നൽകബാക്കിയെല്ലാം മാറ്റുക' ഈ വാക്കുകളിൽ ക്ളാര എന്ന പ്രഭു പെൺകുട്ടിയുടെ ഉറച്ച തീരുമാനവും മനസ്സും

ഇതാണ് നിന്റെ സ്ഥലം

ഏറെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിച്ചിരുന്ന കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു മാർഗരറ്റ്. ചെറുപ്പം മുതലേ വിശുദ്ധ ജീവിതം

ഇനിഗോ

പ്രശസ്തിക്കുവേണ്ടി പോർക്കളത്തിലിറങ്ങിയ ഒരു യുവാവായിരുന്നു ഇനിഗോ. ഫ്രഞ്ച് സൈന്യത്തിനെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തിലാണ്

പിശാചിനെ തുരത്താൻ

വി. ഡോൺ ബോസ്‌കോയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം പരിത്യജിക്കലിൽന്റെ ഒരു മാതൃക രേഖപെടുത്താം. ഒരിക്കൽ ഷേവ് ചെയ്യിക്കാൻ

അവൻ വളരണം ഞാൻ കുറയണം

ആത്മീയ ജീവിതം യാഥാർഥ്യങ്ങളുടെ യാഥാർഥ്യമാണെന്നു ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പരിത്യാഗപൂര്ണമായ ജീവിത സാക്ഷ്യങ്ങൾ കൂടിയേ

കണ്ടകോടാലി

ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ 'കണ്ടകോടാലി' ആണ് 'അഹം'. വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് സർവ്വസംഗപരിത്യാഗിയായി ദേഹത്തെ

ഓമനത്തിങ്കൽ കിടാവ് 

കുഞ്ഞിലെ പെറ്റമ്മയെ നഷ്ട്ടപെട്ട ഓമനത്തിങ്കൽ കിടാവാണ്‌ അന്നക്കുട്ടി. പക്ഷെ, പരമകാരുണ്യകൻ, തന്റെ കുഞ്ഞിനെ,…