വിശ്വവിഹായസ്സിൽ അരങ്ങേറിയ ഏറ്റവും വലിയ പാപത്തിന്റെ കഥയാണു ലൂക്കാ 22:47-52 പറയുക 

മാതാ പിതാ, ഗുരു ദേവോ ഭവഃ, പരാമർശിത ഗുരു പൂർണ്ണനായ ഗുരുവാണ് ദൈവം തന്നെയാണ്. യൂദാസിന്റെ മഹാപാപത്തെ മൂന്നു തലങ്ങളിൽ…

തലമുറകളെ രക്ഷിക്കുക

ആത്മാവ് നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിയമത്തിനു കീഴിലാണ് . ജഡത്തിന്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ  എല്ലാവർക്കുമറിയാം. അവ…

യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം

കുട്ടികളെ ഏറെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒന്നാണല്ലോ ടെലിവിഷൻ പരസ്യങ്ങൾ. അത്രമാത്രം ആകർഷണീയതയോടെയാണ് വൻകിട കമ്പനികൾ പരസ്യങ്ങൾ…

ഇണ

മുറ്റത്തെ ചെടികൾക്കിടയിലാണ് കുരുവികൾ കൂടുവെച്ചത്. ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ കലപില ചിലയ്ക്കുന്ന കുഞ്ഞി കുരുവിയുടെ സ്വരം

ഈശോപോലും കരഞ്ഞില്ലേ?

സുഹൃത്തുക്കളേ, ഈയുള്ളവൻ കർത്താവിന്റെ പുരോഹിതനായിട്ട് 45  വർഷം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ഏതാനും ദിവസങ്ങളേ…