ഒരു നിമിഷം!

രക്ഷാകര ചരിത്രത്തിൽ ഒരു നിമിഷങ്ങളുടെ നിമിഷമുണ്ട്. സ്വർഗ്ഗവും ഭൂമിയും മുൾമുനയിൽ ആയിരുന്ന ഒരു നിമിഷം! ആദം,…

അമലമനോഹാരി

സുഹൃത്തുക്കളെ, 'അമലമനോഹാരി' ആയ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ അമലോത്ഭവത്തിരുനാളിന്റെ സകലമംഗളങ്ങളും ആശംസിക്കുകയും അമ്മയുടെ…

ജപമാല റാണി 

ജപമാല ഭക്തി ആദ്യം പ്രസംഗിച്ചത് പതിമൂന്നാം ശതാബ്ദത്തിൽ വി. ഡൊമിനിക്കാണെന്നു പൊതുവെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.…

കർമ്മല മാതാവ്

എല്ലാ രൂപതകളിലുംതന്നെ ആഘോഷിക്കുന്ന ദൈവമാതാവിന്റെ ഒരു തിരുനാളാണിത്. കർമലീത്താ സഭ പലെസ്തീനിയയിൽ കർമ്മലമലയിൽ ആരംഭിച്ചു…