അമല മനോഹരി

മറിയം എക്കാലത്തും ഒരു ചർച്ച വിഷയം തന്നെയാണ്. ക്രിസ്തു ദൈവമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് പോലും മറിയത്തെ കുറിച്ച്

‘അമ്മ കാത്തു

ജീസസ് യൂത്തു കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ്, സന്മനസ്സുള്ള, അസൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത നഴ്സുമാരെ ഓരോ വർഷത്തേക്ക് മിഷൻ…

ജപമാല ഭക്തി

"ജനതകളുടെ പ്രകാശം" മാതാവിനെക്കുറിച്ചു നിർദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് (1 ) മറിയത്തെ അറിയുക (2 ) മറിയത്തെ…

താഴ്മയുടെ ഉന്നതി

എന്ത് കുറ്റത്തിനായാലും അയൽക്കാരന് തിന്മ ചെയ്യരുത്; വികാരാവേശം  കൊണ്ട് ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കരുത്. അഹങ്കാരം…

നന്മനിറഞ്ഞ മറിയമേ

കുറെ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ലോകമാകെമ്പാടുമുള്ള  മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അത്ഭുത്തെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം.…

Hail Mary

A few years ago the papers the world over reported a miracle. With 185 passengers Chesny sellar Burglar was flying…