പ്രത്യേക കൃപകൾ

കുഞ്ഞേ എന്നെ വിളിക്കുന്നവരുടെ മേൽ ദൈവം പ്രത്യേക കൃപകൾ ചൊരിയും. നിറഞ്ഞ പ്രതീക്ഷയോടെ ആയിരിക്കുക. എന്നോട്

അവകാശം എനിക്ക്

കുഞ്ഞേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും നിന്നോട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം എനിക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കുക. അങ്ങനെ എന്റെ പുത്രന്റെ മൗതിക