റോമാ ലേഖനം

ബൈബിളിലെ ലേഖനങ്ങളിൽ അഗ്രിമസ്ഥാനത്തു നിൽക്കുന്നതും വി. പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽതന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏത് എന്ന് ഒരു…