വീണ്ടും ജനനം

ഫരിസേയരിൽ നിക്കോദേമോസ് എന്ന് പേരായ ഒരു യഹൂദ പ്രമാണിയുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ രാത്രി യേശുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നു പറഞ്ഞു:…

Where is your brother?

Somehow a synagogue was burnt to ashes once. Absolutely nothing of it remained in tact, except just two pages of…

നിന്റെ സഹോദരൻ എവിടെയാണ്’?

എങ്ങനെയോ ഒരു സിനഗോഗു കത്തി നശിച്ചു. യാതൊന്നും അവശേഷിച്ചില്ല. തീയണഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വയോവൃദ്ധൻ ആ ചാരക്കൂമ്പാരത്തിൽ…

ഇടുങ്ങിയ വഴി

മത്താ 7 :13 ,14 സവിശേഷതകൾആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായിരിക്കുക,വിലപിക്കുക , ശാന്തശീലം അഭ്യസിക്കുക, നീതിക്കുവേണ്ടി വിശക്കുകയും

The Narrow gate

“You can enter God’s Kingdom only through the narrow gate. The highway to hell is broad, and its gate is wide for…

അത്യുദാത്തമായ സ്‌നേഹം

അനന്യമായ ഈ രീതിയിൽ (ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ ) തന്റെ സഭയിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കാൻ ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്…

WAYS OF ATTAINING PEACE

Peace is not a state mere absence of problems one might say that true peace is being quite calm even during great…