കൂനോ?

ഒരു സാബത്തിൽ അവൻ ഒരു സിനഗോഗിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പതിനെട്ടു വർഷമായി ഒരു ആത്മാവ് ബാധിച്ച രോഗിണിയായ, നിവർന്നു…

Bearing witness to Christ

“But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witness, telling people about…

ത്രിയേകദൈവം

പരിശുദ്ധതമത്രിത്വത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന രഹസ്യം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെയും കേന്ദ്രരഹസ്യമാണ്.…

The Triune God

The mystery of the Most Holy Trinity is the central mystery of Christian faith and life. It is the mystery of God…

പരിശുദ്ധാത്മസംസ്‌കാരം തേടി

ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ അടുക്കൽവന്നു കുടിക്കട്ടെ. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന്,…

Precious

“Even before I was born, God chose me and called me by His marvellous grace” (Gala. 1:15). This is true not only of…