പിശാചിനെ തുരത്താൻ

വി. ഡോൺ ബോസ്‌കോയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം പരിത്യജിക്കലിൽന്റെ ഒരു മാതൃക രേഖപെടുത്താം. ഒരിക്കൽ ഷേവ് ചെയ്യിക്കാൻ

അവൻ വളരണം ഞാൻ കുറയണം

ആത്മീയ ജീവിതം യാഥാർഥ്യങ്ങളുടെ യാഥാർഥ്യമാണെന്നു ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പരിത്യാഗപൂര്ണമായ ജീവിത സാക്ഷ്യങ്ങൾ കൂടിയേ

അർത്ഥികൾ  സർവ സ്വതന്ത്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ജീവിതാന്തസുകളാണ് സന്യാസവും പൗരോഹിത്യവും. ഇതിനു അവരെ സഹായിക്കാനും