വി. ഹിലാരിയോൻ (292-371)

പലെസ്തീനിയയിലെ ഗാസ എന്ന പ്രദേശത്തുനിന്ന് 8 കിലോമീറ്റര് ദൂരെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന തബാത്ത എന്ന കൊച്ചുപട്ടണത്തിൽ വിജാതീയ മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ഹിലാരിയോൻ ജനിച്ചു. അലക്സാണ്ഡ്രിയയിൽ പഠിച്ചു. അവിടെ വച്ച് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെട്ടു. മരുഭൂമിയിലെ വി. ആന്റണിയെ സന്ദർശിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ രണ്ടു മാസം താമസിച്ച ശേഷം ഏതാനും സന്യാസികളോടുകൂടി അദ്ദേഹം സ്വദേശത്തേക്കു മടങ്ങി. മാതാപിതാക്കന്മാർ അപ്പോഴേയ്ക്കും മരിച്ചുപോയിരുന്നു. ഹിലാരിയോൻ തന്റെ സ്വത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം സ്വന്തക്കാർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു; ബാക്കി ദരിദ്രർക്ക് നൽകി. സ്വന്തമായി ഒന്നും സൂക്ഷിച്ചില്ല. അന്ന് ഹിലാരിയോണിന് 15 വയസ്സാണ്. അനന്തരം ഈജിപ്തിൽ ഒരു വിജനപ്രദേശത്തു പോയി. അവിടെ കവർച്ചക്കാരും കൊലപാതകികളും ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ നഗ്നരായ ദരിദ്രർ ചോരന്മാരെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലെന്നാണ് മറുപടി നൽകിയത്.
ഏകാന്തവാസം ആരംഭിച്ചശേഷം റൊട്ടി ഉപേക്ഷിച്ചു. 6 കൊല്ലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുദിന ഭക്ഷണം 15 അത്തിപ്പഴമായിരുന്നു. ജഡിക പരീക്ഷകളുണ്ടായാൽ ഭക്ഷണം തീരെ വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കുമായിരുന്നു. അനേകം അത്ഭുതങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തതായി ജീവചരിത്രകാരന്മാർ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ട് പല ശിഷ്യന്മാർ മജൂമാ മരുഭൂമിയിലേക്ക് വരൻ തുടങ്ങി. തന്നിമിത്തം അദ്ദേഹം തന്റെ വാസസ്ഥലം മാറിമാറികൊണ്ടിരുന്നു. അവസാനം അദ്ദേഹം സൈപ്രസ് ദ്വിപിലെത്തി. അവിടെവച്ചു ഒരു തളർവാത രോഗിയെ അത്ഭുതകരമാം വിധം സുഖപ്പെടുത്തി. എമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ സൈപ്രസ്സിൽ ഒരു ഗുഹയിൽ കിടന്നു ഹിലാരിയോൻ നിര്യാതനായി.