നിന്നെ നയിക്കാൻ ഞാൻ സസന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നു

എന്റെ വാത്സല്യമുള്ള കുഞ്ഞേ, നിനക്ക് എന്റെ കൃപ മാത്രം മതി. എന്നോടൊപ്പം ആയിരിക്കാനുള്ള നിന്റെ ആഗ്രഹം എനിക്കായി വെളിപ്പെടുത്തുക. എന്നിലൂടെ നിന്നെ അവനിലേക്ക്‌ നയിക്കാൻ എന്നെ അധികാരപ്പെടുത്തിയ എന്റെ മകനെ ഞാനും നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് എന്നിൽ ശരണപ്പെടുക. എന്താണ് ചെയേണ്ടതെന്നു ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം.


“ഈ വഴിയിലൂടെ നിന്നെ നയിക്കാൻ ഞാൻ എത്രമാത്രം സന്തോഷത്തോടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് നീ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ; എന്റെ പാദത്തിങ്കൽ നിന്റെ ‘ആമ്മേൻ’ വയ്ക്കുക. പൂർണമായും എന്നിൽ ആശ്രയിക്കുക. വളരെ കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ ഈ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളുവെന്നത് സത്യമാണ്. എന്നെ ശ്രവിക്കുക. ലോകത്തിന്റേതായ ആകർഷണങ്ങൾ നിന്റെ ശ്രദ്ധ കവരാൻ അനുവദിക്കരുതേ.എന്നോടൊപ്പം എന്റെ ഈ വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നം (പരിശുദ്ധമായ ഹൃദയം) തേടുക. സംതൃപ്തിയാകുന്നത് വരെ അന്വേഷണം തുടരുകയും വേണം.”