ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുക

0 57

ക്രിസ്തുവിലുള്ള, പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള, പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തിലുള്ള ജീവിതമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം. സത്താപരമായ ഈ സത്യമാണ് യോഹ. 15  ലെ മുന്തിരിച്ചെടിയും ശാഖകളും എന്ന ഉപമ യോഹ.15:1-10ഞാന് സാക്ഷാല് മുന്തിരിച്ചെടിയും എന്റെ പിതാവ് കൃഷിക്കാരനുമാണ്.  എന്റെ ശാഖകളില് ഫലം തരാത്തതിനെ അവിടുന്നു നീക്കിക്കളയുന്നു. എന്നാല്, ഫലം തരുന്നതിനെ കൂടുതല് കായ്ക്കാനായി അവിടുന്നു വെട്ടിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.ഞാന് നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞ വചനം നിമിത്തം നിങ്ങള് ശുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കുന്നു.നിങ്ങള് എന്നില് വസിക്കുവിന്; ഞാന് നിങ്ങളിലും വസിക്കും. മുന്തിരിച്ചെടിയില് നില്ക്കാതെ ശാഖയ്ക്ക് സ്വയമേവ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാന് സാധിക്കാത്തതുപോലെ, എന്നില് വസിക്കുന്നില്ലെങ്കില് നിങ്ങള്ക്കും സാധിക്കുകയില്ല.ഞാന് മുന്തിരിച്ചെടിയും നിങ്ങള് ശാഖകളുമാണ്. ആര് എന്നിലും ഞാന് അവനിലും വസിക്കുന്നുവോ അവന് ഏറെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാന് കഴിയുകയില്ല.എന്നില് വസിക്കാത്തവന് മുറിച്ച ശാഖപോലെ പുറത്തെറിയപ്പെടുകയും ഉണങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം കമ്പുകള് ശേഖരിച്ച് തീയിലിട്ടു കത്തിച്ചുകളയുന്നു.നിങ്ങള് എന്നില് വസിക്കുകയും എന്റെ വാക്കുകള് നിങ്ങളില് നിലനില്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കില് ഇഷ്ടമുള്ളതു ചോദിച്ചുകൊള്ളുക; നിങ്ങള്ക്കു ലഭിക്കും.നിങ്ങള് ധാരാളം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും അങ്ങനെ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവഴി പിതാവ് മഹത്വപ്പെടുന്നു.പിതാവ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു. നിങ്ങള് എന്റെ സ്നേഹത്തില് നിലനില്ക്കുവിന്.ഞാന് എന്റെ പിതാവിന്റെ കല്പനകള് പാലിച്ച് അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തില് നിലനില്ക്കുന്നതുപോലെ, നിങ്ങള് എന്റെ കല്പനകള് പാലിച്ചാല് എന്റെ സ്നേഹത്തില് നിലനില്ക്കും.


സത്യങ്ങളുടെ സത്യം, മഹാസത്യമാണ് ഈശോ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുക. മാമ്മോദീസയിലൂടെ നാം ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അവിടുത്തോടു സത്താപരമായി ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ നമ്മൾ അവനിൽ ജീവിക്കണം. ഇതിനുള്ള വഴിയോ, പഴയ മനുഷ്യനെ ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞു പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിക്കുക.
കോളോ. 2:7-13അവനില് വേരുറപ്പിക്കപ്പെട്ടും പണിതുയര്ത്തപ്പെട്ടും നിങ്ങള് സ്വീകരിച്ച വിശ്വാസത്തില് ദൃഢതപ്രാപിച്ചും കൊണ്ട് അനര്ഗളമായ കൃതജ്ഞതാപ്രകാശനത്തില് മുഴുകുവിന്.ക്രിസ്തുവിനു യോജിക്കാത്തതും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൂലഭൂതങ്ങള്ക്കും മാനുഷികപാരമ്പര്യത്തിനും മാത്രം ചേര്ന്നതുമായ വ്യര്ഥപ്രലോഭനത്തിനും തത്വചിന്തയ്ക്കും ആരും നിങ്ങളെ ഇരയാക്കാതിരിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കണം.

ദൈവത്വത്തിന്റെ പൂര്ണതമുഴുവന് അവനില് മൂര്ത്തീഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.എല്ലാ ആധിപത്യങ്ങളുടെയും അധികാരങ്ങളുടെയും ശിരസ്സായ അവനിലാണു നിങ്ങളും പൂര്ണത പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.അവനില് നിങ്ങളും പരിച്ഛേദനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു; കൈകളാല് നിര്വഹിക്കപ്പെടുന്ന പരിച്ഛേദനമല്ല, ശരീരത്തിന്റെ അധമവാസനകളെ നിര്മാര്ജനം ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിച്ഛേദനം.ജ്ഞാന സ്നാനംവഴി നിങ്ങള് അവനോടൊപ്പം സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു; മരിച്ചവരില്നിന്ന് അവനെ ഉയിര്പ്പിച്ച ദൈവത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തിലുള്ള വിശ്വാസംനിമിത്തം നിങ്ങള് അവനോടുകൂടെ ഉയിര്പ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

നിങ്ങള് പാപങ്ങള് നിമിത്തം മൃതരും ദുര്വാസനകളുടെ പരിച്ഛേദനം നിര്വഹിക്കാത്തവരുമായിരുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ അവനോടുകൂടെ ജീവിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്തു.