കാരുണ്യ മാതാവ് അഥവാ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ മാതാവ്

കാരുണ്യ മാതാവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ വി. പീറ്റർ നോലസ്‌കോ സമാരംഭിച്ച സന്യാസ സഭയാണ് ആദ്യമായി ഈ തിരുനാൾ കൊണ്ടാടാൻ അനുമതി വാങ്ങിയത്. 1189 ൽ ലങ്കുവെടോക് എന്ന സ്ഥലത്തു കുലീനമായ നോലോസ്കോ കുടുംബത്തിൽ വി. പീറ്റർ ജനിച്ചു. ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ കന്യാത്വം നേരുകയും കുടുംബസ്വത്തിൽ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഓഹരി മുഴുവൻ അടിമകളുടെ മോചനത്തിനുള്ള ഒരു സന്യാസ സഭ സ്ഥാപിക്കുവാൻ മാറ്റിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. താമസിയാതെ ദൈവഹിതം സ്പഷ്ടമാക്കപ്പെട്ടു.
കന്യാമറിയം ഒരേരാത്രിതന്നെ വി. പീറ്റർ നോളേസ്‌കോ, ആരാഗോണിലെ രാജാവ് ജെയിംസ് എന്നിവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപെട്ടു തങ്ങളുടെ പദ്ധതി ധൈര്യപൂർവം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപൊയ്ക്കൊള്ളുകയെന്നു ഉപദേശിച്ചു. വളരെയേറെ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും കാരുണ്യമാതാവിന്റെ അഥവാ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ മാതാവിന്റെ സഭ എന്ന നാമത്തിൽ ഒരു പുതിയ സഭയ്ക്ക് ഒമ്പതാം ഗ്രിഗറി മാർപാപ്പാ 1218 ൽ അനുമതി നൽകി. അതിവേഗം ഈ സഭ വളർന്നുവന്നു. അടിമകളെ സ്വന്ത്രമാക്കാൻ വേണ്ട സംഖ്യ ധർമ്മമായി പിരിച്ചെടുക്കാൻ അംഗങ്ങൾ അത്യന്തം അധ്വാനിച്ചു. ഒപ്പം അംഗങ്ങളുടെ ദൈവഭക്തിയും ദൈവസ്നേഹവും വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ സഭയുടെ പ്രസക്തി അന്യാദൃശ്യമായി. അംഗങ്ങളിൽ ചിലർ സ്വയം അടിമകളായികൊണ്ടു അടിമകളെ സ്വാതന്ത്രമാക്കിയിരുന്നു. കാരുണ്യമാതാവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാനാണ് കാരുണ്യമാതാവിന്റെ തിരുനാൾ സ്ഥാപിച്ചത്. മൂന്നാം ഇന്നസെന്റ് മാർപാപ്പാ ഈ തിരുനാൾ സാർവത്രിക സഭയിൽ ആഘോഷിക്കാൻ അനുമതി നൽകി.
വി. പീറ്റർ നോളേസ്‌കോയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോദ്ധാക്കളും പുരോഹിതരായിരുന്നില്ല; എങ്കിലും അയൽക്കാരന്റെ ആത്മരക്ഷയും സുഖവും തങ്ങളെയാണ് ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു കരുതി ഈ യോദ്ധാക്കൾ അധ്വാനിച്ചു. ആത്മരക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇത് ഏവർക്കും പ്രചോദനമാകട്ടെ.